هیئت مدیره

آقای علی  بابائی

رئیس هیئت مدیره

 

آقای عبدالله  کاشانی زاده
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای جعفر  عندلیب
عضو موظف  هیئت مدیره

 

آقای منصور  بنائی زاده
عضو هیئت مدیره

 

آقای محمدرضا صادقی
عضو هیئت مدیره