هیئت مدیره

آقای محمود احمدلو
رئیس هیئت مدیره

آقای مجید زهتاب
نائب رئیس هیئت مدیره

آقای عبداله قدووسی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای مسعود گلشیرازی
عضو هیئت مدیره

آقای محمدرضا صادقی
عضو هیئت مدیره