اخبار سايت

مشاهده خبر

برگزاری دوره آموزشی بازآموزی آزمونهای شیمیایی تحلیل داده های آزمایشگاهی کارشناسان آزمایشگاههای شرکتهای تابعه صنایع شیر ایران ۲۶و۲۷ مردادماه

برگزاری دوره دو روزه باز آموزی آزمونهای شیمیایی تحلیل دادههای آزمایشگاهی کارشناسان آزمایشگاه های شرکتهای تابعه  صنایع شیر ایران پگاه…..

مشاهده خبر

بازدید مدیرکل محترم اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران ، مدیرکل محترم استاندارد استان اصفهان به همراه کارشناس محترم موسسه ملی استاندارد کشور آلمان از شرکت شیر پگاه اصفهان

بازدید مدیرکل محترم اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ، مدیر کل محترم استاندارد استان اصفهان و کارشناس محترم موسسه ملی…..