هیئت مدیره

هیئت مدیره

 

آقای محمود احمدلو
رئیس هیئت مدیره

 

آقای مجید زهتاب
نائب رئیس هیئت مدیره

 

آقای عبداله قدووسی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

آقای مسعود گلشیرازی
عضو هیئت مدیره

 

آقای محمدرضا صادقی
عضو هیئت مدیره