اخبار علمي

مشاهده خبر

برگزاری دوره آموزشی بازآموزی آزمونهای شیمیایی تحلیل داده های آزمایشگاهی کارشناسان آزمایشگاههای شرکتهای تابعه صنایع شیر ایران ۲۶و۲۷ مردادماه

برگزاری دوره دو روزه باز آموزی آزمونهای شیمیایی تحلیل دادههای آزمایشگاهی کارشناسان آزمایشگاه های شرکتهای تابعه  صنایع شیر ایران پگاه…..