مقالات علمی

کاربرد تکنولوژی هردل (فناوری ترکیبی) در صنعت لبنیات

 

مقایسه کارآیی و سازوکار برخی هیدروکلوئیدها در پایدارسازی دوغ