آقای علی  بابائی

رئیس هیئت مدیره

معاون امورمجامع – معاون تولید – تحقیق و توسعه هلدینگ صباجهاد

دانشجوی دکتری مدیریت مالی – مهندسی مالی

 

آقای عبدالله  کاشانی زاده
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

لیسانس مهندسی علوم دامی

 

آقای جعفر  عندلیب
عضو موظف  هیئت مدیره

معاون بهره برداری شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

لیسانس مهندسی صنایع غذایی

 

آقای منصور  بنائی زاده
عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایثار

عضو کمسیون مالی و اقتصادی بنیادشهید و امور ایثارگران

فوق لیسانس mba

 

آقای محمدرضا صادقی
عضو هیئت مدیره

معاون مالی و اقتصادی شرکت چدن سازان

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداری ایران

فوق لیسانس حسابداری