برخی گواهینامه های بین المللی شرکت:

گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵،گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴،گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵،گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ، گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ، گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰،گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱، گواهینامه ایزو ۱۸۰۰۱،گواهینامه HACCP،گواهینامه HALAL


سالهای گذشته: