مناقصه

دی ۳۰, ۱۳۹۴

آگهی مناقصه

عنوان مناقصه :    آگهی مناقصه   آگهی در محدوده :  منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه :    اطلاعات تاریخ انتشار :    ۹۲٫۹٫۱۲ آخرین مهلت :    ۹۲٫۹٫۲۱ شماره صفحه روزنامه :    ۱۱ متن آگهی :
دی ۳۰, ۱۳۹۴

آگهی مناقصه عمومی

عنوان مناقصه :    آگهی مناقصه عمومی   آگهی در محدوده :   منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه :    اطلاعات تاریخ انتشار :    ۹۲٫۹٫۱۱ آخرین مهلت :    ۹۲٫۹٫۱۷ شماره صفحه روزنامه :    ۱۰ متن آگهی :
دی ۳۰, ۱۳۹۴

آگهی مناقصه عمومی

عنوان مناقصه : آگهی مناقصه عمومی آگهی در محدوده : منتشر کننده : شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه : اطلاعات تاریخ انتشار : ۹۲٫۹٫۵ آخرین مهلت : ۹۲٫۹٫۱۰ شماره صفحه روزنامه : ۱۰ متن آگهی :
دی ۳۰, ۱۳۹۴

آگهی مناقصه عمومی

عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی   آگهی در محدوده :     منتشر کننده :شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه :    خراسان تاریخ انتشار :    ۹۲٫۸٫۲۶ آخرین مهلت :    ۹۲٫۹٫۵ شماره صفحه روزنامه :    ۹ متن آگهی: