مزایده

شهریور ۲۰, ۱۳۹۹

آگهی فراخوان پروژه تصفیه تکمیلی پساب خروجی

آگهی فراخوان شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در نظر دارد پروژه تصفیه  تکمیلی پساب خروجی از تصفیه خانه شرکت و تبدیل آن به آب پاک را به شرکت های دانش بنیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند پیشنهادات فنی و مالی خود را حداکثر تا تاریخ ۰۶/۰۸/۹۹ به دبیر خانه شرکت تحویل و یا []
شهریور ۲۰, ۱۳۹۹

مناقصه دو مرحله ای خرید لیفتراک دیزلی و برقی – مناقصه یک مرحله ای برون سپاری فعالیتهای حجمی

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان ردیف شرح مناقصه شماره مناقصه مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه زمان بازگشایی پاکت الف و ب زمان بازگشایی پاکت ج ۱ مناقصه دو مرحله ای  خرید لیفتراک دیزلی و برقی ۹۹-۳۲ ۱۹/۰۷/۹۹  لغایت ۰۳/۰۸/۹۹ ۰۵/۰۸/۹۹ ۱۱/۰۸/۹۹ ۲ مناقصه یک مرحله ای برون سپاری فعالیت های حجمی ۹۹-۳۱ ۱۹/۰۷/۹۹  لغایت ۰۳/۰۸/۹۹ ۰۵/۰۸/۹۹ []
دی ۳۰, ۱۳۹۴

مزایده عمومی

عنوان مزایده :    مزایده عمومی   آگهی در محدوده :     منتشر کننده :   شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه : دنیای اقتصاد تاریخ انتشار :۹۹/۰۵/۲۷ آخرین مهلت :۹۹/۰۶/۰۱ شماره صفحه روزنامه : متن آگهی : تجدید مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل آگهی روزنامه-تجدید مناقصه ایاب و ذهاب
دی ۳۰, ۱۳۹۴

آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی

عنوان مزایده : آگهی در محدوده : منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه :    روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ انتشار : آخرین مهلت : شماره صفحه روزنامه : متن آگهی :