هیأت مدیره

هیأت مدیره

در راستای ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص انتشار عمومی اطلاعات درباره حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

عضو هیات مدیره نام نماینده اشخاص حقوقی سمت حقوق و مزایا طی سال- میلیون ریال
حقوق و مزایا حق حضور در جلسات پاداش مجمع سایر
عبداله کاشانی زاده شرکت کشت و دامپروری همدان مدیر عامل-موظف ۲،۸۴۹
منصور بنایی زاده شرکت ایثار اصفهان رئیس هیات مدیره-غیرموظف ۴۱۵ ۱،۶۸۰
جعفر عندلیب شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان موظف ۲،۹۵۳
محمدرضا صادقی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی غیر موظف ۴۷۳
جواد لطفی عاشق آبادی شرکت آتیه پگاه غیر موظف ۱۲۴