در صورت تمایل فرم ذیل را تکمیل تا در آینده‌ای نزدیک شما را نیز در پگاه  اصفهان در کنار خود داشته باشیم. تکمیل این فرم تعهدی برای استخدام نمی باشد.